nearly free electron states

Nearly Free Electron Superatom States of Carbon and Boron Nitride Nanotubes