Spin-orbit Coupling Induced Demagnetization in Ni: textitAb Initio Nonadiabatic Molecular Dynamics Perspective

Publication
Physical Review B
Zheng Zhenfa
Zheng Zhenfa
Postdoc
Zheng Qijing
Zheng Qijing
Associate Professor
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics