Ab initio real-time quantum dynamics of charge carriers in momentum space

Publication
Nature Computational Science
Zheng Zhenfa
Zheng Zhenfa
Postdoc
Shi Yongliang
Shi Yongliang
Technologist
Zheng Qijing
Zheng Qijing
Associate Professor
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics