Tuning Solvated Electrons by Polar-Nonpolar Oxide Heterostructure

Publication
Journal of Physical Chemistry Letters
Wang Yanan
Wang Yanan
Postdoc
Guo Hongli
Guo Hongli
Postdoc
Zheng Qijing
Zheng Qijing
Associate Professor
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics