Ab initio investigation on exciton-phonon interaction and exciton mobility in black phosphorene

Publication
Physical Review B
Tian Xirui
Tian Xirui
Master Degree Candidate
Zheng Qijing
Zheng Qijing
Associate Professor
Jiang Xiang
Jiang Xiang
Postdoc
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics