Interfacial Hydrogen-Bonding Dynamics in Surface-facilitated Dehydrogenation of Water on TiO$_2$(110)

Publication
Journal of the American Chemical Society
Zheng Qijing
Zheng Qijing
Associate Professor
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics