Plasmonic Coupling at a Metal/Semiconductor Interface

Publication
Nature Photonics
Liu Liming
Liu Liming
Research Associate
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics