Harnessing Hot Phonon Bottleneck in Metal Halide Perovskite Nanocrystals via Interfacial Electron-Phonon Coupling

Publication
Nano Letters
Shi Yongliang
Shi Yongliang
Technologist
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics