Tailoring Exciton Dynamics of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides by Interfacial Electron-Phonon Coupling

Publication
Communications Physics
Shi Yongliang
Shi Yongliang
Technologist
Zheng Qijing
Zheng Qijing
Associate Professor
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics