Cooperative Chemisorption-Induced Physisorption of CO$_2$ Molecules by Metal-Organic Chains

Publication
ACS Nano
Shi Yongliang
Shi Yongliang
Technologist
Sun Hao
Sun Hao
Postdoc
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics