Electronic Properties of Cr-N Codoped Rutile TiO$_2$(110) Thin Films

Publication
Surface Science
Zhang lili
Zhang lili
Research Associate Professor
Zhao Jin
Zhao Jin
Professor of Physics

Related